korting salaris bij ziekte politie

verlaging van de afkoopsom en het besluit van de Turkse autoriteiten dat er geen verplichting meer is tot het vervullen van de verkorte basisopleiding in Turkije, is de noodzaak. Indien dat in verband met de daadwerkelijk door de ambtenaar verrichte diensten voor de ambtenaar financieel nadelig uitpakt, heeft hij bovenop de met toepassing van het achtste lid berekende toelage recht op een tegemoetkoming die dit nadeel wegneemt. Artikel II, onderdeel A De definities van beroepsziekte en dienstongeval worden met deze wijziging gelijkgetrokken met die in artikel 1 van het Barp. Artikel I, onderdeel Q Ten onrechte is in afwijking van de afspraken tussen werkgever en werknemersorganisaties aan artikel I, onderdeel D, van het Besluit van, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband met de reorganisatie naar aanleiding. Artikel I, onderdeel O Artikel 41 vervalt grotendeels wegens overbodigheid, gelet op de artikelen 6:1 tot en met 6:6 van de Wazo. Een jaarrooster sluit beter aan bij de visie op capaciteitsmanagement voor wat betreft het tijdig in beeld brengen van werkaanbod en capaciteit, dan een halfjaarlijks rooster. Het nieuwe dertiende lid regelt, naar voorbeeld van het nieuwe artikel 55 van het Barp, de samenloop met aanspraak op een uitkering op grond van de Ziektewet. Er is van afgezien om in het nieuwe artikel 98 een regel op te nemen die ertoe strekt dat ook artikel 97 in materile zin weer zou gelden voor de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger. De toevoeging van het vijftiende lid komt voort uit een afspraak tussen de vakorganisaties en de werkgever.

BBP - Besluit bezoldiging politie Barp Bbp - ACP Politievakbond ACP Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Ambtenaar - eerlijkmetrecht

Artikel II, onderdeel C. De compensatie in deze artikelen kan niet eerder dan na 104 weken ingaan, aangezien er dan pas een beslissing wordt genomen over de toekenning van het recht op een WIA-uitkering en sprake tassimo kortingscode is van een herplaatsing. Deze jaarlijkse rechtspositionele afspraken zijn: meeruren op grond van artikel 28a, minderuren op grond van artikel 28b, de werktijdenmodaliteit en toegekend zomervakantieverlof. Artikel II, onderdeel E Op grond van artikel 18, achtste lid, van het Bbp wordt de toelage voor consignatie in gevallen van zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof of ziekte van de ambtenaar gesteld op het bedrag dat de ambtenaar in de drie perioden van vier weken. De ambtenaar die wegens ziekte ongeschikt is zijn arbeid te verrichten, heeft, indien de ziekte is veroorzaakt door een dienstongeval of indien het een beroepsziekte betreft, recht op een aanvullende uitkering nadat het tijdvak van 104 weken, bedoeld in artikel 38, eerste lid, is verstreken. De uitkering voor de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de WIA, wordt aangevuld tot 95 van zijn laatstelijk genoten bezoldiging vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, waarop aanspraak zou.